Starte barnefilmklubb?

Organisering
Barne- og ungdomsfilmklubbene organiseres på samme måte som filmklubber for voksne. Man stiller de samme kravene til medlemsskap og klubbene må lage vedtekter i henhold til hva som kreves for å bli godkjent som en filmklubb tilsluttet Norsk filmklubbforbund (NFK). Imidlertid kan en barne-eller ungdomsfilmklubb også bli knyttet til forbundet som en assosiert medlemsklubb, hvis filmklubbstyret ikke kan velges på demokratisk basis, med årsmøte hvor styret velges av medlemmene. Naturlig nok vil mange av medlemmene i barne- og ungdomsfilmklubbene være svært unge, slik at de ikke representeres i filmklubbstyret. Likevel er det en stor fordel å trekke barna eller ungdommene med i styret, slik at de for eksempel kan være med å bestemme klubbens filmrepertoar. Barnefilmklubbene er gjerne foreldredrevne klubber. Men kan også være organisert gjennom skolefritidsordning, fritidsklubb eller barnehage. Det samme gjelder for ungdomsfilmklubbene. Her finnes ulike organiseringsvarianter, alt fra den ungdomsdrevne filmklubben, til en klubb som er organisert gjennom fritidsklubb, rockeklubb, som valgfag i skolen eller gjennom kulturkontoret. Det er ingen hindring for en filmklubb å samarbeide med andre ideelle organisasjoner, såfremt klubben har et eget regnskap.

Hva kan NFK tilby barne- og ungdomsfilmklubbene?
Per i dag er det ansatt en egen konsulent i NFK til å ta seg av saker som har med barne- og ungdomsfilmklubbene å gjøre. Konsulenten hjelper klubbene med etablering og oppstart av filmklubber, bistår med veiledning og informasjon om filmer og hvor man kan få tak i filmer. Konsulenten jobber også for å bedre filmtilbudet for barne- og ungdomsfilmklubbene på ulike måter. Hvert år arrangeres det kurs og seminarer for filmklubbledere. Siden man har lagt vekt på at medlemmene også skal ha mulighet til å drive med filmrelaterte aktiviteter, har filmklubbforbundet også  et tilbud om ulike praktiske filmkurs som kan holdes i klubbene.

Alder
En barnefilmklubb har gjerne medlemmer fra tre opp til 11-12 år. Det er viktig å gi tydelige signaler overfor medlemmene hvilke målgruppe rent aldresmessig man ønsker å nå. I dag finnes også en del Juniorbarnefilmklubber, som retter seg mot barn fra 9-11 år. I ungdomsfilmklubbene retter man seg mot gruppa 12-15 år. Fra fylte 15 år kan man bli medlem i en voksenfilmklubb. Siden filmklubber generelt er unntatt sensurbestemmelsene som gjelder for kino, er det spesielt viktig at styrene tenker over hvilke filmer de viser for de ulike aldersgruppene. Kontakt NFK for å få veiledning når det gjelder sensurspørsmål.

Filmtilbudet 
Filmklubbforbundets nettsider har en egen oversikt over film for barne- og ungdomsfilmklubbene. Filmene er i diverse visningformat de gamle fysiske filmformatene 16mm og 35mm og det nye digitale kinoformatet DCP og videoformatene DVD og Bluray.  Filmklubbene kan også leie filmer fra de kommersielle filmbyråene , i det alt vesentlige er disse kun tilgjengelig på DCP. Før man kan leie byråfilmer må filmklubben inngå en egen kontrakt som ordnes gjennom NFK. Klubbene betaler leie for filmene, prisene varierer se prisliste.
Filmklubbene kan også vise film fra DVD eller Bluray, som kan kjøpes i vanlig butikker. Forutsetningen er at man betaler en egen lisens for dette. Filmklubbforbundet har gjort avtale med selskapene MPLC og Norwegian film om kjøp av slike lisenser. MPLC har en god beskrivelse av filmklubblisens ordningen på sine nettsider. Kontakt filmklubbforbundet for mer info om lisens fra Norwegian Film AS.

Historikk
Siden 1991 har NFK drevet med hjelp til oppstart av barnefilmklubber. De første årene ble drevet som et prosjekt støttet av Norsk Kulturråd. I 1994 ble prosjektet utvidet til også å gjelde ungdomsfilmklubber. Formålet med barne- og ungdomsfilmklubbene er å gi medlemmene gode filmopplevelser innenfor en positiv sosial ramme, stimulere medlemmene til økt forståelse av filmmediet og gi mulighet til egenaktivitet i forbindelse med bruk av film og andre former for levende bilder.