Hva er en filmklubb?

Filmklubber er ideelle foreninger som viser både klassikere og nyere filmkunst fra hele verden.

Tysk nybølge

Papas kino ist tot! Lag helaften i filmklubben med film og foredrag.

Referat fra landsmøtet i Norsk filmklubbforbund 2011

Referat fra Norsk filmklubbforbund (NFK) sitt landsmøte lørdag 2. april kl 12.30.

Landsmøtet blei avholdt på Det Akademiske Kvarter, i Bergen filmklubbs visningslokaler.

Følgende klubber med stemmerett var representert:

Barnefilmklubben i Trondheim

Bergen filmklubb

Cinema Neuf

Hammerfest filmklubb

Haugesund filmklubb

Lillestrøm filmklubb

Rauland filmklubb

Sør-Varanger filmklubb

Tromsø barnefilmklubb

Tromsø filmklubb

Trondheim filmklubb

Vadsø filmklubb

Zebra barnefilmklubb

Ås filmklubb

Til sammen 14 klubber.

Dagsorden:

1)      Konstituering av møtet, valg av møteleder og referent

2)      Godkjenning av innkalling og dagsorden

3)      Diskusjon om digitalisering og filmtilgang

4)      Styrets årsmelding 2010

5)      Regnskap for filmklubbforbundet, Z filmtidsskrift og Barne- og ungdomsfilmklubbvirksomheten 2010

6)      Handlingsprogram for 2011 – 2013

7)      Valg av nytt styre

8)      Valg av revisor og valgkomité

1) Konstituering av møtet, valg av møteleder og referent

Magnus Holtermann blei valgt til møteleder og Anne Marte Nygaard til referent 

2) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Holtermann foreslår at punkt 3) flyttes og blir et nytt punkt 7).

Innkalling og forslag til endring av dagsorden blei godkjent av årsmøtet.

Ny dagsorden blir dermed:

1)      Konstituering av møtet, valg av møteleder og referent

2)      Godkjenning av innkalling og dagsorden

3)      Styrets årsmelding 2010

4)      Regnskap for filmklubbforbundet, Z filmtidsskrift og Barne- og ungdomsfilmklubbvirksomheten 2010

5)      Handlingsprogram for 2011 – 2013

6)      Diskusjon om digitalisering og filmtilgang

7)      Valg av nytt styre

8)      Valg av revisor og valgkomité

3) Styrets årsmelding for 2010

Gjennomgang og kommentarer ved styreleder Marit Soini.

Under punktene ”Medlemmer” og ”Filmimport og distribusjon” står det 2008.

Dette er feil og skal endres til 2010.

Vedtak: Årsmelding 2010 godkjennes med de to endringene.

 4) Regnskap for filmklubbforbundet, Z filmtidsskrift

og Barne- og ungdomsfilmklubbvirksomheten 2010

Gjennomgang og kommentarer ved Jon Iversen – daglig leder i NFK.

Generelt er regnskapet i balanse, men både Z og B/U har et underskudd.

NFK

-kontingentøkning, mye pga prisøkning på medlemsmerker

-helt avhenging av støtte fra Film og Kino, vanskelig å se for seg en økning der, derfor viktig å også finne andre steder å søke støtte i framtida

-støtte fra Folkeuniversitetet har gått ned, men den var ekstra høy i 2009 pga prosjektstøtte

-forklaring på den relativt høye summen på tap av fordringer er sletting av flere år gammel filmklubbgjeld.

B/U

-et mindre underskudd

-ang frifondstøtte så er summen her det NFK sitter igjen med etter fordeling (maks 5%).

Av totalt 599.747,- er 572.330,- fordelt til klubbene (Trykkfeil i notene må rettes opp) 

-Atle Isaksen påpekte at når det gjelder styrets underskrifter må ”Magnus Holtermann” byttes ut med ”Anniken Kjeserud”.

Z

-lave abonnements-inntekter, skyldes delvis seint utsendte fakturaer

-håper at Kulturrådsstøtten fortsetter også etter 2011

-har mottatt ekstra støtte fra NFK til nettsider i 2010

-underskudd i balansen, trenger høyere inntekter framover

Vedtak: Alle regnskap godkjennes med navneendring på styremedlem B/U-regnskap + rette opp trykkfeil i notene.

5) Handlingsprogram for 2011-2013

Gjennomgang og kommentarer ved Marit Soini.

Det kom diverse innspill fra klubbene, noe som resulterte i flere endringsforslag.

Vadsø filmklubb og Tromsø barnefilmklubb – forslag til endring i visjon:

”Filmklubbene skal være en viktig og synlig aktør i det norske kulturlivet. Norsk filmklubbforbund formidler filmkunst og filmopplevelser til hele Norges befolkning gjennom en desentralisert infrastruktur bygget på frivillig engasjement. Virksomheten skal være synonymt med kunst, kvalitet og kunnskap og være en aktiv pådriver i arbeidet med å fremme filmkunst også for barn og unge.”

Endringer er markert med kursiv. I tillegg har andre og tredje setning bytta plass.

Vedtak: Forslaget vedtatt.

Bergen filmklubb – forslag til endring i det første hovedmålet:

”Å formidle film og kunnskap om film, videreutvikle samarbeidet med andre viktige formidlere av filmkunst som distribusjonsselskaper, filmfestivaler, de regionale cinematekene og Norsk filminstitutt.”   

 Endringer er markert med kursiv.

Vedtak: Forslag vedtatt.

Cinema Neuf og Tromsø barnefilmklubb – forslag til to nye delmål:

1 – ”Arbeide for å sikre eksisterende 35mm-visninger, samt at pleie av utstyr og kompetanse på 35mm skal være en viktig del av filmklubbvirksomheten”

2 – ”Styrke forholdet til Cinemateket og distributører på dette området”

En kort debatt fører til at de trekker forslaget.

Bergen filmklubb – forslag til helt nytt delmål:

”Opprette kontakt med distribusjonsselskaper for å sikre fortsatt distribusjon av eksisterende 35mm-kopier.”

For: 5

Mot: 7

Avholdende: 2

Resultat: Forslag nedstemt.  

Vedtak på hele handlingsprogrammet: Programmet med endringer er vedtatt.

6) Diskusjon om digitalisering og filmtilgang

”Filmklubber – hva nå?” – Jon Iversen

En historisk gjennomgang fra 50-tallet og fram til i dag.

Mange spørsmål dukka opp, blant annet lurte Vadsø fk på forskjellen på klasserom og filmklubb i forhold til rettigheter. Svaret er at en filmklubb er åpen for alle, klasserommet er privat.

Haugesund fk synes reglene rundt dette med public domain er relativt kompliserte. Soini bekrefter at det er de absolutt men oppfordrer allikevel NFK og klubbene til å utfordre rettighetsbestemmelsene, uten å legge opp til å sloss mot de aller største. Iversen minner om at mange av de gamle norske filmene kan vises gratis.

Ås fk lurer på hvor mange gamle norske filmer som blir tilgjengelige på DCP pr år.

Svaret er 2-3 stk.

Bergen fk lurer på hvor mange klubber som kun kan vise 35mm fra høsten av. I tillegg til Bergen vil Cinema Neuf også kun ha 35mm. (Lenge etter landsmøtet var ferdig kom referenten på at dette sannsynligvis også gjelder Studentersamfundets filmklubb i Trondheim).

Bergen fk mener også at NFK ideelt sett bør overta 1 stk 35-kopi av alle kopier som forsvinner ut av distribusjon.

Hammerfest filmklubb kunne melde at SF allerede har kvitta seg med en del 35-kopier og referenten kunne fortelle at alle ORO/CCV-filmer og en del av Scanbox sine 35filmer allerede har forsvunnet fra Filmekspedisjonen. 

Hammerfest synes MPLC og Norwegian Films sine regler er litt uklare å forholde seg til når det gjelder dette med markedsføring og lisens. Iversen minner om at MPLC nå ønsker å gå over til enkeltvisninger.

Cinema Neuf lurer på hva som skjer med 35-parken til Action Film. Iversen skal sjekke ut.

7) Valg av nytt styre

Valgkomiteen har bestått av Knut Sigurd Senumstad (Sylvette), Rita Trondsgaard (Trondheim), Magnus Holtermann (Bergen) og Gry Gaard (Tromsø) 

Komiteen v/ Holtermann forteller om arbeidet og om komiteens innstilling:

Styremedlem Petter Røren – Lyngdal fk

Styremedlem Endre Eidsaa Larsen – Trondheim fk

B/U-rep Hilde Gaard – Tromsø barnefilmklubb

1. vara – Aksel Kielland – Bergen filmklubb

De kandidatene som er til stede presenterer seg.

 ingen benkeforslag.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling valgt ved akklamasjon. 

Nytt styre blir dermed:

Marit Soini – ikke på valg

Anniken Kjeserud – Skeive filmer – ikke på valg

Petter Røren – Lyngdal fk – 2 år

Endre Eidsaa Larsen – Trondheim fk – 2 år

B/U-rep – Hilde Gaard – Tromsø barnefilmklubb – 2 år

Ansattesrep.- Ingrid Rommetveit

1. vara – Aksel Kielland – 2 år

2. vara – Line Johansen – Trondheim fk – ikke på valg

B/U vara – Tonje Eikrem Jacobsen – ikke på valg

Ansatte vara – Anne Marte Nygaard

8) Valg av revisor og valgkomité

Forslag revisor: Rune Olsen

Valgt ved akklamasjon

Valgkomité 2012

Morten Steingrimsen
Magnus Holtermann
Gry Gaard
Knut Sigurd Senumstad (vara)

Valgt ved akklamasjon.

Møtet hevet kl 15.20.

am/05/04/2011