Slutt på statlig filmsensur?

topgunFilmklubbene slåss i mange år mot forhåndssensur av film. Nå kan det gå mot en avvikling av hele ordningen.

I en høringsuttalelse til kulturdepartementet i anledning ”Utkast til lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram” foreslår de norske filmbyråenes forening at bransjen selv skal forestå grensesettingen for kinofilm, slik det allerede gjøres av andre formidlere av spill og levende bilder. Dersom forslaget tas til følge vil det innebære en definitiv slutt på 100 år med statlig filmsensur i Norge.

Det er jo ikke urimelig om film nå blir behandlet på linje med andre uttrykksformer når det gjelder sensur. Dette er noe filmklubbene har kjempet for i alle år og som klubbene jo fikk gjennomført for sin egen del da lov om film og videogram ble vedtatt midt på 1980-tallet. Når bøker, bilder og andre uttrykk var beskyttet av ytringsfriheten ble det jo mer og mer klart at samme frihet også måtte gjelde for film. At forhåndssensur av film for voksne er ulovlig ble endelig fastslått etter en grunnlovsendring tidlig på 2000-tallet. Likevel har statens holdt det gående med egen sensurinstans for barne- og ungdomsfilm helt fram til nå. Ytringsfriheten for kinofilm har vært begrenset til folk over 18 år.

Om det nå legges opp til at bransjen selv skal overta grensesettingen reiser også det en rekke spørsmål. For hvem er bransjen? Er det filmskaperne som skal sette aldersgrenser for sine filmer, eller er det filmprodusentene, kabelselskaper, tv-stasjoner, kinofilmbyråer eller kinoene selv. Strengt tatt er det jo filmskaperne som ytrer seg, de øvrige er bare formidlere. Og kan vi stole på at bukken og havresekken syndromet ikke vil friste kommersielle selskaper til å sette den aldersgrensen de tror vil gi mest penger i kassa?

Sannsynligvis fører en privatisering av grensesettingen til at grensene, i enda større grad enn i dag, blir oppfattet som kun veiledende. Det antas at staten kan spare over fem millioner kroner på en privatisering av aldersgrensesettingen. Det forutsetter vel da at medietilsynet heller ikke opprettholdes som rådgivende instans.

En avvikling av Medietilsynets filmkontrollavdeling vil uansett gi filmformidlerne, filmklubber inkludert, et større ansvar for å finne de beste filmene for alle aldersgrupper. De er vel sikkert et ansvar klubbene mer enn gjerne tar på seg?

Bildet: Filmen Top Gun av Tony Scott med Tom Cruise fra 1986 ble denne uka nedgradert fra 16-årsgrense til 11 år av Medietilsynet. Tidene skifter…