Vedtekter for NFK

Gjeldende fra 7 okt. 2005

§1 Norsk filmklubbforbund er sammenslutningen av norske filmklubber. Forbundet skal arbeide for å hevde klubbenes interesser overfor myndighetene og bransjeorganisasjonene og være en serviceorganisasjon for klubbene. Forbundet arbeider med å utvikle klubbenes perspektiv på egen virksomhet og samtidig bidra til å synliggjøre denne utad. Norsk filmklubbforbund skal uttale seg om filmpolitiske saker. Det skal arbeidet for økt studievirksomhet i klubbene. Forbundet skal sikre klubbene en bred tilgang på film, blant annet gjennom egen filmimport. Det skal arbeide for alternativ produksjon og distribusjon av film. Forbundet skal bidra til å utvikle og fokusere den reflekterte filmopplevelsen hos barn og ungdom blant annet gjennom organisering av filmklubber til disse gruppene.

§2 Krav til medlemsskap i forbundet er:

a) Det må fremgå av klubbens vedtekter at:
* formålet er å fremme interessen for og forståelsen av film som kunstnerisk uttrykksmiddel
* klubben ikke skal drive i næring
* inntekten kun skal benyttes til fremme av formålet
* klubben er organisert som en frittstående og demokratisk medlemsforening

b) Klubben skal drives i samsvar med bestemmelsene i punkt a.
Forbundet kan kreve fremlagt den dokumentasjon som er nødvendig for å kunne vurdere om klubbens organisasjon og drift er i samsvar med dette.

Filmklubber, cinematek, barnefilmklubber og ungdomsfilmklubber som mangler demokratisk organisering, men for øvrig tilfredsstiller kravene over kan bli assosierte medlemmer av forbundet. Disse medlemmer har samme rettigheter og plikter som de øvrige, men har ikke alminnelig stemmerett på landsmøtet (se §6)

§3 Forbundets styre innvoterer nye medlemsklubber på grunnlag av klubbenes vedtekter. Eventuelle vedtektsendringer skal meldes skriftlig til forbundets styre. Styret kan utelukke klubber fra forbundet p.g.a. slike vedtektsendringer, eller dersom klubbenes virksomhet ikke drives i samsvar med vedtektene. Vedtak om innvotering eller utelukkelse kan ankes til landsmøtet. Utmelding av forbundet skal meldes skriftlig til styret.

§4 Hver klubb betaler en årskontingent til forbundet. Kontingentens størrelse og innbetalingsordning fastsettes av landsmøtet.*

§5 Landsmøtet er NFKs høyeste organ. Landsmøtet avholdes årlig. Innkallelse til landsmøtet sendes senest 5 uker før møtet avholdes. Vedtektsendringer og andre saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 3 uker før landsmøtet, og utsendes til klubbene sammen med årsmelding og regnskap senest 14 dager før møtet avholdes. Stemmeberettigede er de ordinære medlemsklubber som har betalt kontingent. Hver klubb har én stemme. Det kan ikke stemmes ved fullmakt. Styret kan innby observatører til landsmøtet. Landsmøtet skal behandle årsmelding, revidert regnskap, kontingent, handlingsprogram og innkomne forslag. Landsmøtet velger styret, jfr. dog §6, en valgkomite på 3 medlemmer og revisor.

§6 Filmklubbforbundet ledes av styret. Dette består av leder, fire styremedlemmer og tre varamedlemmer valgt av landsmøtet, samt ett styremedlem og ett varamedlem valgt av og blant de fast ansatte. Ett av styremedlemmene og ett av varamedlemmene representerer barne- og ungdomsfilmklubbene. For å kunne velges inn i styret i NFK, må man, med unntak av de ansattes representanter, være medlem i en filmklubb tilsluttet NFK. Styre og varamedlemmer velges for en periode på 2 år. Det ene året velges leder, ett styremedlem, ett varamedlem samt varamedlem for barnefilmklubbrepresentanten. Det følgende år velges 2 styremedlemmer, ett varamedlem og barnefilmklubbrepresentanten. Barne- og ungdomsfilmklubbrepresentantene velges av et samlet landsmøte, inkludert assosierte barne- og ungdomsfilmklubber. Lederen velges av landsmøtet ved eget valg og må ha absolutt flertall. Ved eventuell stemmelikhet i styret har denne dobbeltstemme. Styret velger selv eventuelle andre styrefunksjoner. Det møtes minst fem ganger årlig. Lederen innkaller til møtene og styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Styret er ansvarlig for forbundets daglige drift og ansetter administrasjonen. Styret innkaller og avvikler landsmøtet. Styret utarbeider årsmelding og framlegger regnskapene. Det fremmer forslag om dagsorden for landsmøtet og handlingsprogram for virksomheten. Styret har ikke stemmerett på landsmøtet og kan heller ikke møte som representanter. Styret arrangerer årlig landsseminar av minst 2 dagers varighet.

§7 Forbundets regnskap følger kalenderåret

§8 Styret fastsetter filmleien for forbundets egenimport. Filmleien kan differensieres etter klubbens størrelse. Retningslinjer for denne differensieringen fastsettes av landsmøtet. Filmene kan, etter styrets bestemmelse, også utleies til andre.

§9 Vedtektsendringer kan bare skje med 2/3 flertall på landsmøtet. Forslag om oppløsning må være utsendt sammen med innkallelsen. Eventuelle midler disponeres etter landsmøtets vedtak.

*Styret har etter vedtak på landsmøtet fått delegert retten til å foreta mindre justeringer av kontingenten.