Vedtekter for NFK

Gjeldende fra 19.mars 2023

§ 1 Formål
Norsk filmklubbforbund (NFK) er sammenslutningen av norske filmklubber. Forbundets formål er å tilrettelegge for frivillig og ideell filmklubbdrift i hele landet, og arbeide kontinuerlig for å ivareta filmklubbenes interesser.

a) Forbundet skal arbeide for å hevde klubbenes interesser overfor myndighetene og bransjeorganisasjonene og være en serviceorganisasjon for klubbene.

b) Norsk filmklubbforbund skal uttale seg om filmpolitiske saker.

c) Forbundet skal arbeide for å stimulere til studievirksomhet i klubbene.

d) Forbundet skal sikre klubbene en bred tilgang på film, blant annet gjennom egen filmimport.

e) Forbundet skal bidra til å utvikle og fokusere den reflekterte filmopplevelsen hos barn og ungdom, blant annet gjennom organisering av filmklubber til disse gruppene.

§ 2 Medlemskap

Krav til medlemskap i forbundet er:

a) Følgende må fremgå av klubbens vedtekter:

klubbens formål er å fremme interessen for og forståelsen av film som kunstnerisk uttrykksmiddel
klubben skal ikke drive i næring
klubbens inntekter skal kun benyttes til fremme av formålet
klubben er organisert som en frittstående og demokratisk medlemsforening
b) Klubben skal drives i samsvar med bestemmelsene i punkt a. Forbundet kan kreve fremlagt den dokumentasjon som er nødvendig for å kunne vurdere om klubbens organisasjon og drift er i samsvar med dette.

c) Filmklubber, cinematek, barnefilmklubber og ungdomsfilmklubber som mangler demokratisk organisering, men for øvrig tilfredsstiller kravene over kan bli assosierte medlemmer av forbundet. Disse medlemmer har samme rettigheter og plikter som de øvrige, men har ikke alminnelig stemmerett på landsmøtet (se § 4).

d) Innmelding skjer skriftlig til forbundets sekretariat. Eventuelle vedtektsendringer i klubben sendes fortløpende til forbundet. Dersom vedtektsendringer ikke lenger oppfyller kravene til medlemskap, eller klubbens virksomhet ikke drives i samsvar med vedtektene, kan klubben utestenges fra forbundet. Utestengelse kan ankes til landsmøtet. Utmelding skjer skriftlig til forbundets sekretariat.

§ 3 Kontingent

Hver klubb betaler en årskontingent til forbundet. Kontingentens størrelse og innbetalingsordning fastsettes av landsmøtet. Mindre justeringer av kontingenten kan foretas av styret.

§ 4 Landsmøtet

Landsmøtet er NFKs høyeste organ og avholdes årlig. Innkalling til landsmøtet sendes samtlige tilsluttede filmklubber senest 5 uker før møtet avholdes.

a) Vedtektsendringer og andre saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 3 uker før landsmøtet, og sendes til klubbene sammen med årsmelding og regnskap senest 14 dager før møtet avholdes.

b) Stemmeberettigede er de ordinære medlemsklubber som har betalt kontingent. Hver av disse har én stemme. Det kan ikke stemmes ved fullmakt.

c) Styret kan innby observatører til landsmøtet.

d) Landsmøtet skal behandle årsmelding, revidert regnskap, kontingent, handlingsprogram og innkomne forslag. Landsmøtet velger styret, jfr. dog § 6, en valgkomité på 3 medlemmer og revisor.

e) Alle med stemmerett, samt styrets medlemmer og de ansatte i sekretariatet, har tale- og forslagsrett på landsmøtet.

§ 5 Valgkomité
Valgkomitéen velges av landsmøtet. Komitéen skal bestå av 3 medlemmer (hvorav 1 leder) og 1 varamedlem. Sekretariatet innstiller kandidater til komitéen. Retningslinjer for valgkomitéen fastsettes av styret.

§ 6 Styret og organisering

Filmklubbforbundet ledes av styret.

a) Styret består av leder, fire styremedlemmer og tre varamedlemmer valgt av landsmøtet. Av disse skal minst 2 være aktive i en filmklubb når de velges inn. 1 styremedlem og 1 varamedlem representerer barne- og ungdoms­filmklubbene. I tillegg velges ett styremedlem og ett varamedlem av og blant de fast ansatte.

b) Hvert styre- og varamedlem velges for en periode på 2 år. Det ene året velges leder, ett styremedlem, ett varamedlem samt varamedlem for barnefilmklubbrepresentanten. Det følgende år velges 2 styremedlemmer, ett varamedlem og barnefilmklubbrepresentanten. Styre- og varamedlemmer velges av et samlet landsmøte, inkludert assosierte filmklubber, ved simpelt flertall eller akklamasjon. Lederen velges av landsmøtet ved eget valg og må ha absolutt flertall. Styret konstituerer seg selv.

c) Styret møtes minst fem ganger årlig. Innkalling skjer i samarbeid mellom styreleder og daglig leder, og styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er tilstede. Ved eventuell stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Daglig leder deltar på styremøtene, har tale- og forslagsrett, og fungerer som styrets sekretær.

d) Styret er ansvarlig instans for forbundets daglige drift og ansetter daglig leder og resten av sekretariatet.

e) Styret innkaller til og avvikler landsmøtet i samarbeid med sekretariatet. Styret utarbeider årsmelding og framlegger regnskap. Det fremmer forslag om dagsorden for landsmøtet og handlingsprogram for virksomheten. Styret har generelt ikke stemmerett på landsmøtet og kan heller ikke møte som representanter. Styremedlemmer kan imidlertid ha stemmerett i saker som ikke er fremmet av styret og der styremedlemmet er den eneste representanten fra sin klubb til stede på landsmøtet.

§ 7 Regnskap

Forbundets regnskap følger kalenderåret.

§ 8 Filmleie

Styret fastsetter filmleien for filmer i Filmklubbforbundets katalog. Filmene kan, etter styrets bestemmelse, også leies ut til andre.

§ 9 Vedtektsendringer og oppløsning
Vedtektsendringer kan bare skje med 2/3 flertall på landsmøtet. Forslag om oppløsning må være utsendt sammen med innkallingen. Eventuelle midler disponeres etter landsmøtets vedtak.